Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Piroserika.hu weboldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Stílus Design Betéti Társaság (továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:

A regisztráció menete

A kosár használata

A megrendelés összeállítása

Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja

A megrendelés elküldése

 A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:

Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A szolgáltatás lényeges tulajdonságai

  • A szolgáltatás lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.
  • Árak
  • A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val feltüntetett árak, amelyek tartalmazzák a szolgáltatások árát.
  • Kiszállítás, személyes átvétel
  • A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
  • A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
  • A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
  • Lehetséges fizetési módok
  • Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)

Üzemeltetői adatok

Cégnév:                  Stílus Design Bt.

Székhely:                1031 Budapest Nánási út 2/B2 4/125

Adószám:                HU22584968

Cégjegyzékszám:    01-06-781748

Adatkezelési szám: NAIH-70781/2013

Elérhetőség:            stilusiskola@gmail.com

Szerződés nyelve:   magyar

A szolgáltatással kapcsolatos általános szerződési feltételek

Stílus Design Bt. (székhely: 1031. Budapest, Nánási út 2/B2 4/125. cégjegyzékszám: Cg. 01-06-781748 , adószám: HU22584968 mint stílusiskola) valamint ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) ( Stílusiskola és Ügyfél a továbbiakban közösen: felek, külön-külön: fél) között a szalon által az Ügyfél részére nyújtott fizikai közérzetet javító szolgáltatás valamint egyéb közérzetjavító szolgáltatások tekintetében a felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása (a továbbiakban: egyedi szerződés) hiányában a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ) az irányadóak.

Stílusiskola az egyedi szerződés szerint közérzetjavító, divat és szépségápolási szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére (továbbiakban: szolgáltatások).

Felek jogai és kötelezettségei:

Stílusiskola kötelezettséget vállal, hogy valamennyi szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen nyújtja.

Szolgáltatás nyújtásának helye a szalon telephelye, azaz 1031. Budapest, Nánási út 2/B2 4/125. (továbbiakban: Piros Erika) személyzete és egyéb közreműködők segítségével nyújtja (továbbiakban: Személyzet). Valamennyi szerződéses kötelezettsége teljesítésére jogosult alvállalkozókat igénybe venni, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

Stílusiskola az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban a Piros Erika stílusiskolában fogadja, és a felek által külön meghatározott szolgáltatást nyújtásában részesíti, mely szolgáltatásért a stúdió díjazásra jogosult. Amennyiben az egyedi szerződés másként nem rendelkezik, vagy a szolgáltatás nemére tekintettel egyedi szerződés a felek között nem kerül megkötésre, úgy a www.erikapiros.hu honlapon aktuálisan feltüntetett díjat köteles Ügyfél az adott szolgáltatás ellenértékeként stúdió részére megfizetni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általános csomagoktól való eltérést, kiegészítő szolgáltatások megrendelése esetén a díjazás végösszegét egyénileg határozza meg a Stúdió. Így annak pontos összegét mindenkor az egyedi szerződés tartalmazza.

A Stúdió köteles az Ügyfelet a szolgáltatás menetéről, írásban vagy telefonon előzetesen tájékoztatni. Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy az előzetes tájékoztatást megkapta.

Az Ügyfél köteles a szolgáltatásokon az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni Stílusiskolát, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud.

Amennyiben a szolgáltatás nyújtására Stílusiskola rajta kívül álló ok miatt az előre egyeztetett időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyfél egyetértésével új időpontot biztosít az Ügyfél részére. Utóbbi esetben Ügyfél semmilyenfajta kártérítésre/kártalanításra nem jogosult.

Ügyfél a befoglalt stílusnapok esetén, betegség vagy egyéb okokra hivatkozva a stílusnapot megelőző 10 munkanapig díjmentesen kérhet új időpontot. A befoglalt dátum előtt- 10 munkanapnál rövidebb időtartamon belüli lemondás esetén, a lemondást kötbér terheli, melynek összege 10.000 Ft/ időpont változtatás.

Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben Stílusiskola jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni.

Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy Stílusiskola a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat és kérdőívet, fotót előzetesen felkészülési célból megkaphassa, és vállalja, hogy a szolgáltatás alkalmával a tőle elvárható teljes mértékben együttműködik.

Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és a Stílusiskola működési rendjét tiszteletben tartani.

Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevétele során a személyzettel képességei és ismeretei szerint együttműködni ennek során:

Tájékoztatni kell – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról;

Stílusiskola házirendjét betartani;

Az Ügyfél köteles a Stílusiskola által készített, a szolgáltatás szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges kérdőíveket kitölteni, és a jogszabály által előírt nyilatkozatokat megtenni.

A Stílusiskola az Ügyfél adatainak kielemzését követően jogosult megtagadni a szolgáltatás elvégzését különösen akkor, ha

Az adatfelvétel folyamán, vagy bármikor később az Ügyfél a pszichés állapota okán a szolgáltatás elvégzésére nem alkalmas.

Stílusiskola a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek –az adott körülmények között lehetséges- figyelembevételével, valamint az elvárható körültekintéssel és elvárható gondossággal jár el.

Stílusiskola az Ügyfél felróható magatartásra visszavezethető (pl: együttműködési kötelezettsége megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal.

Díjazás

Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéért szolgáltatási díjat köteles fizetni. A Stílusiskola csak a szolgáltatási díj teljes egészében történő kiegyenlítése esetén köteles elvégezni a felek által külön meghatározott szolgáltatást.

Stílusiskola által meghirdetett akciók esetében az akció, illetőleg az akció keretében kiadott ajánlat mindenkor az akciós árat tartalmazza. Az akciós ár kizárólag az akcióban meghirdetett feltételek teljesülése esetén érvényes. Amennyiben Ügyfél az akciós feltételeket nem teljesíti, akkor a Stílusiskola a teljes, akció nélküli árnak (akciós kedvezménnyel nem csökkentett alapár) megfelelő díjra jogosult.

Stílusiskola –ellenkező megállapodás hiányában- a stílus szolgáltatás elvégzését a díj 100%-nak utalással történő rendezéséig megtagadhatja.

Felelősség

Stílusiskola kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelőssége szerint, amelyet a Stílusiskola -beleértve a személyzetet is- szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy a szalon -beleértve a személyzetet is – magatartásával állnak összefüggésben.

Stílusiskola mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, de Ügyfél tudomásul veszi, hogy a várható eredmény az ügyfél véleményétől és megítélésétől eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá tekintettel arra, hogy szolgáltatások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül befolyásolt.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásban közreműködő személyzet kizárólag szakmai felelősséget vállalhat, azaz a szolgáltató felelősségteljesen, a legnagyobb körültekintéssel, a legjobb tudása szerint végzi el a legnagyobb körültekintéssel, gondossággal.

Titoktartás, adatvédelem

Stílusiskola köteles a szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott az Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni.

Stílusiskola a szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi X . tv., továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel kötött egyedi szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik

Szalon fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására

Záró rendelkezések

Felek jelen ÁSZF-vel kapcsolatos vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek kikötik pertárgy értéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

A mellékletek a jelen ASZF elválaszthatatlan részét képezik.

A jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és az Egészségügyről szóló 1997.CLIV. törvény idevonatkozó rendelkezései irányadók.

Szalon biztosítja, hogy jelen ÁSZF-et az Ügyfelek még a jogviszony létrejötte előtt megismerhessék. Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti.

A jelen ÁSZF 2016. November 16-án lép hatályba.

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás